International Organization for Standardization
 Polish Committee for Standardization
ISO/TC 98 BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES

Historia ISO/TC 98 i GP


GRUPA PROGRAMOWA KOMITETU TECHNICZNEGO ISO/TC 98

jest organem doradczym i opiniującym Komitetu Technicznego ISO/TC98. W skład Grupy wchodzą czołowi  przedstawiciele wydziałów budownictwa uczelni krajowych i instytutów badawczych, zajmujących się bezpieczeństwem budowli i wykorzystaniem probabilistyki w tej dziedzinie. Są to specjaliści polskich i zagranicznych uczelni, Instytutu Techniki Budowlanej i PAN.

Komitet Techniczny ISO/TC 98 „Podstawy projektowania konstrukcji”
ISO Technical Committee 98 „Bases for design of structures”

jest aktualnie jedynym komitetem technicznym ISO działającym w Polsce. Sekretariat Komitetu jest prowadzony przez Polski Komitet Normalizacyjny od jego utworzenia w 1961 r.

Tematyka prac TC 98 obejmuje bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji, zagadnienia związane z oddziaływaniami na konstrukcje oraz oznaczenia i terminologia. TC 98 nie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszczególnymi materiałami budowlanymi oraz z projektowaniem konstrukcji z określonych materiałów. Sprawy te są przedmiotem prac innych komitetów technicznych ISO.

W skład Komitetu Technicznego wchodzą trzy podkomitety:

SC 1-Terminologia i symbole,
SC 2-Niezawodność konstrukcji,
SC 3-Obciążenia i inne oddziaływania na konstrukcję.

Głównymi efektami działalności ISO TC98 są międzynarodowe normy oraz raporty techniczne. Są one traktowane jako podstawowe dla innych komitetów technicznych ISO, związanych z budownictwem oraz dla krajowych organizacji normalizacyjnych, mają ważny wpływ na normalizację międzynarodową, m.in. są jednym z podstawowych źródeł cytowanych w normach CEN. 

Opracowywanie norm odbywa się w grupach roboczych, będących zespołami specjalistów zwoływanych doraźnie w celu opracowania konkretnej normy.

Zebrania plenarne TC 98, podkomitetów i grup roboczych odbywają się raz w roku na zaproszenie jednego z krajów członkowskich. Ostatnie dwa zebrania były zorganizowane przez PKN w Warszawie, w trybie zdalnym, w dn.21-25.02.2022 oraz 9-11.03.2020. Zebrania poprzednie, stacjonarne, miały miejsce w Denver, USA (2019), w Pradze (2018), w Londynie (2017) i w Sydney (2016).

Przewodniczącymi Komitetu Technicznego ISO/TC 98 „Podstawy projektowania konstrukcji” byli: prof. Stefan Janicki (1961 – 1983),
prof. Andrzej M. Brandt (1984-2012), dr inż. Szymon  Imiełowski (2013-2022).